Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie in deze website soms niet volledig,

niet actueel of zelfs onjuistheden bevatten.

De beheerder van deze website is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie uit deze website.

Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke van deze website op te volgen, doe dit dan altijd in

overleg met een professioneel adviseur.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de individuele houders van het auteursrecht.